ניתוק שירות

ניתוק שירות

הפסקת שירות - הינה הפסקה זמנית של שירות משירותי החברה או של כלל שירותי החברה הניתנים למנוי. הינך רשאי לבקש מן החברה הפסקת שירות של כלל שירותי החברה, אחת לשנה, למשך תקופה שלא תפחת משלושים ימים ולא תעלה על 90 ימים. אופן הגשת הבקשה והפרטים הנדרשים לצורך הטיפול בבקשה מפורטים בהמשך. לאחר חידוש אספקת השירותים למנוי, תמשיך להיות מחויב בהתאם על פי תעריפי התכנית ותנאיה על פיהם חויבת טרם הפסקת השירות, אלא אם תעריפי התכנית ותנאיה שונו במהלך תקופת ההפסקה לכלל מנויי אותה תכנית או במקרה בו הסתיימה תקופת המבצע במהלך תקופת ההפסקה או בכל מקרה אחר בו שונתה התוכנית בהתאם לתנאיה.

ניתוק שירות - הינו ניתוק קבוע של שירות משירותי החברה, הניתן למנוי. אופן הגשת הבקשה והפרטים הנדרשים לצורך הטיפול בבקשה מפורטים בהמשך.

סיום התקשרות - הינו ניתוק כלל שירותי החברה הניתנים למנוי, וביטול הסכם ההתקשרות עמו.

אופן הפניה ופרטים נדרשים: *הנך רשאי לפנות, בכתב או בעל פה, בבקשה להפסקת שירות, ניתוק שירות ו/או סיום התקשרות. 
פניה בכתב תעשה לפקס שמספרו: 072-2220058, או לכתובת: ת.ד. 2058 תל אביב 61020, או למייל: nituk@golantelecom.co.il, או באמצעות טופס מקוון לכניסה לחץ כאן 
ופניה בעל פה תהיה למוקד שירות הלקוחות בחיוג ל- 0058*.
החברה תבצע את הבקשה במועד בו נקבת בהודעתך. אם המועד בו נקבת אינו יום עבודה – תבוצע בקשתך ביום העבודה הראשון לאחר המועד בו נקבת.
במידה ולא נקבת במועד במסגרת הודעתך, תבוצע ההפסקה בתוך יום עבודה לאחר מועד מסירת ההודעה לחברה.

כדי שנוכל להשלים את בקשתך עלייך לספק אמצעי זיהוי הבאים:

  • מספר הטלפון נשוא הבקשה
  • מספר תעודת הזהות של בעל החשבון
  • ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום
  • כתובת דואר אלקטרוני.